in-outautotech.com


 CONTACT US

        sales@in-outautotech.co.th

   ...........................................................

        service@in-outautotech.co.th

   ...........................................................

        info@in-outautotech.co.th

   ...........................................................

 CATALOGUES

 CATALOGUES SLC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อิน-เอ้าท์ ออโต้เทค จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการ การติดตั้งระบบทางทาง เข้า-ออก อัตโนมัติ ,

ระบบ CCTV และระบบบันทึกเวลา

ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุด โดยมุ่งเน้น การใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย,ใช้งานง่าย,

มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และ มุ่งเน้น ในส่วนงานบริการซึ่งเป็นหัวใจหลักของทางบริษัทฯ


สินค้าของทางบริษัทเน้น คุณภาพ รูปลักษณ์ และวิธีการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น งานใช้ในอุตสาหกรรม ,

งานโครงการหมู่บ้าน ที่ต้องใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง หรืองานบ้านพักประเภทที่อยู่อาศัย อาทิเช่น


- แขนกั้นทางอัตโนมัติ (PARKING SYSTEM)
- ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ACCESS Control)


 : OUR PROJECT
     
     

 


 
Online:  1
Visits:  13,874
Today:  17
PageView/Month:  812